Az oldalon technikai okok miatt a rendelési lehetőség szünetel, kérjük látogasson vissza később!

WEBÁRUHÁZUNK MÁR NEM ÜZEMEL!

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

  1. Az Adatkezelési tájékoztató célja


Négyesi Gábor Istvánné  E.V. (továbbiakban Adatkezelő), mint a fonalwebshop .hu internetes bolt üzemeltetője
online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a vásárlók személyes adatait.
Az adatkezelés célja kizárólag a megrendelések teljesítése, és a teljesítéssel kapcsolatos
kötelezettségek (számlázás, áru eljuttatása a címzetthez) teljesítése, illetve hírlevélre
történő feliratkozás esetén a hírlevél eljuttatása a címzetthez.
Az Adatkezelő csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának
megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.
A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.
Adatkezelő az adatkezelési tevékenységet a vonatkozó jogszabályok szerint bejelentette
a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz, amely hatóság az alábbi nyilvántartási
számon nyilvántartásba vette:

Nyilvántartási száma: NAIH-79169/2014.

 Négyesi Gábor Istvánné  E.V. (2230 Gyömrő, Csokonai  u. 43., a továbbiakban Adatkezelő)
mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát.
Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés
megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az
Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.
Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármely időpontban történő
megváltoztatására. Természetesenaz esetleges változásokról kellő időben értesíti Partnereit.

Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és vásárlói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.
Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli,és megtesz minden olyan biztonsági,
technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
Adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

2 Adatkezelő

Név: Négyesi Gábor Istvánné E.V.

Székhely: 2230 Gyömrő Csokonai utca 43.

Levelezési cím, panaszkezelés: 2230 Gyömrő Csokonai utca 43.

E-mail: fonalwebshop@gmail.com

Telefonszám: 06307159290

Weboldal: https://fonalwebshop.hu

Tárhelyszolgáltató

Név: Onlinex Solutions Kft   (székhely: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A. / fszt. 1

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba  Penza lakótelep 6. A. fszt 1.

E-mail cím: contact@superwebaruhaz.hu

 

  1. Az adatkezelés célja, módja, jogalapja

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi
felhatalmazáson alapulnak.Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében

az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását,
továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé. Felhívjuk az adatközlők figyelmét,
hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg,  az adatközlő
kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése!  
Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos
hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Infotv.);

- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek
a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint
a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);

 

  1. A kezelt személyes adatok köre

Hozzájárulás az adatkezeléshez: A Felhasználó a regisztrációnál és a hírlevél feliratkozásnál
is kifejezetten  hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

Az érintettek köre: regisztrált vásárlók, hírlevélre feliratkozók.
A kezelt adatok köre regisztrált vásárlók esetében:

A regisztrált vásárlók által a regisztráció során megadott, a megrendelés teljesítéséhez
szükséges adatok, úgy mint név, elérhetőség, ( telefon, e-mail cím ) szállítási cím, számlázási cím.

Az adatgyűjtés célja regisztrált vásárlók esetében a megrendelések teljesítése és a
számlázás, újra vásárlás esetén pedig a tárolt adatok felhasználása.

A kezelt adatok köre hírlevélre feliratkozók esetében:

A hírlevélre feliratkozók által a feliratkozás során megadott, az elektronikus hírlevél
küldéséhez szükséges adatok,úgy mint név, e-mail cím.

Az adatgyűjtés célja hírlevélre feliratkozók esetében elektronikus hírlevél küldése.

  4.1 A kezelt személyes adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve: Regisztrált vásárló személyes adatai.

Felhasználása: Megrendelések teljesítése, újravásárlás egyszerűsítése.

Jogalap: Megrendelések teljesítése és a számlázás, újra vásárlás esetén tárolt
adatok felhasználása.

Megőrzési idő: Visszavonásig

Adatkezelés neve: Hírlevélre történő feliratkozás.

Felhasználása: Elektronikus hírlevél.

Jogalap: Elektronikus hírlevél küldése.

Megőrzési idő: Önkéntes leiratkozásig

  1. Adatfeldolgozók

Négyesi Gábor Istvánné E.V.,  mint a Fonalwebshop webáruház üzemeltetője és
adatkezelője, a működése során az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe,
ahol az adatkezelési cél érdekében a cél megvalósulásáig a személyes adatokat
megismerhetik az adatfeldolgozók:

Az adatok megismerésére jogosult adatfeldolgozók:

Webáruház motor és tárhelyszolgáltató:
Onlinex Solutions Kft  
székhely: 5600 Békéscsaba, Penza lakótelep 6. A. / fszt.

Levelezési cím: 5600 Békéscsaba  Penza lakótelep 6. A. fszt 1.

E-mail cím: contact@superwebaruhaz.hu

Futárszolgálat:
MPL Magyar Posta Logisztika Kft.

1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

  1. Érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes
adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését,
visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon,
illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

 

7.1 Tájékoztatáshoz való jog


Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a
személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi
információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható,
érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak
helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

  7.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan,
hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés
folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő
információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes
adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái,  akikkel, illetve
amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve
különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy
adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett
panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ;
az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen
adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen  
következményekkel jár. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított
legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes adatainak
törlését, vagy zárolását.

  7.3 Helyesbítés joga

Az érintett kérheti az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok
helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

A regisztrált felhasználó a regisztráció során megadott felhasználói név és jelszó
segítségével a webáruház oldalaira belépve megtekintheti, módosíthatja, vagy
törölheti saját adatait.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak
helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

  7.4 Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a vélemény-nyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása
céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak helyesbítését, személyes
adatainak törlését, vagy zárolását.

  7.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával,  vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Vásárló, hírlevélre feliratkozó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak
helyesbítését, személyes adatainak törlését, vagy zárolását.

  7.6 Adathordozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

7.7 Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

  7.8 Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

  7.9 Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

  1. Cookie-k (Sütik)

  8.1 A sütik feladata

- információkat gyűjtenek a látogatókról és eszközeikről;

- megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerül(het)nek
pl. online tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket;

- megkönnyítik a weboldal használatát;

- minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot,
ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza.
Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő
szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni  felhasználó aktuális látogatását
a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

  8.2 Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék
a fonalwebshop.hu  webáruház oldalait, használhassák annak funkcióit, és az ott
elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet
(böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan
törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

  8.3 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

Adatkezelő a fonalvilag.hu  webáruház weboldalán alkalmazza a Google Analytics,
Google Adwords és Facebook, mint harmadik fél sütijeit is. A harmadik fél által
elhelyezett sütikkel statisztikai célú szolgáltatás használatával információkat
gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat.
Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával
használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy
böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg
a látogató nem törli őket.

  8.4 Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (remarketing)

Tájékoztatjuk a fonalwebshop.hu webhelyet felkereső látogatókat, hogy
webhelyünk remarketing és hasonló közönségekkel kapcsolatos
szolgáltatásokat nem használ online hirdetéseiben.

A Cookie-k használatára webáruházunk minden alkalommal felhívja
a látogatók figyelmét.

Részletesebben a Cookie-k szerepéről itt olvashat:
 https://support.google.com/adwords/answer/2407785?ctx=glossary

  1. Adatvédelmi hatósági eljárás

Ha a regisztrált felhasználó, hírlevél feliratkozó nem elégedett az adatkezelő
válaszával, akkor személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság
előtt érvényesítheti, továbbá panasszal élhet a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06-1-391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

  1. Egyéb rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész,
a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság,
a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti
Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás
adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása
végett megkereshetik az adatkezelőt.
Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos
célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan
mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához
elengedhetetlenül szükséges.